Online galerie schilderijen en canvas doeken

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kunstdeco
Artikel 1
Definities (niet uitputtend)
De klant, opdrachtgever, koper, hierna te noemen wederpartij: Een natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder of een rechtspersoon met wie Kunstdeco een overeenkomst tot levering van haar product heeft gesloten, dan wel aan wie Kunstdeco een aanbod tot het leveren van een dergelijke product heeft gedaan.
Product: Canvas: reproductie op textiele stof, gespannen op een houten frame van spielatten, zonder lijst, vervaardigd op individuele, persoonlijke bestelling, van een afbeelding, aangeboden op Kunstdeco. Artprint: Een op fotopapier gedrukte afbeelding, voorzien van tenminste een lijst en ter beoordeling van Kunstdeco of indien aangegeven een passe-partout.
Kunstdeco: Eenmanszaak Kunstdeco, gevestigd te Hoorn, de gebruiker van deze algemene voorwaarden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37151209.
Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
Website: de website van Kunstdeco, te weten www.Kunstdeco.nl.
Artikel 2
Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Kunstdeco en een wederpartij, alsmede op alle door Kunstdeco aan een wederpartij verstrekte aanbiedingen tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst.
2.2
De eventueel door wederpartij gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Kunstdeco.
2.3
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Kunstdeco op Internet zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kunstdeco kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Kunstdeco is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
2.4
Deze algemene voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Algemene voorwaarden zijn geldig op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.
Artikel 3
Totstandkoming van de overeenkomst
3.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij middels het online op de website invullen en verzenden van het daartoe bestemde opdrachtformulier een bestelling heeft geplaatst en Kunstdeco deze bestelling heeft geaccepteerd.
3.2.
Definitieve acceptatie van de bestelling kan pas plaatsvinden nadat Kunstdeco volledige en juist ingevulde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen en heeft kunnen beoordelen. Indien contactgegevens niet juist zijn ontvangen, kan Kunstdeco de bestelling niet aanvaarden of verzoeken om deze gegevens aan te vullen voordat de opdracht kan worden aanvaard. Indien de gegevens volledig en juist zijn ontvangen geldt de bevestigingsemail als acceptatie van de bestelling.
3.3.
De rechten uit hoofde van een overeenkomst zijn door de wederpartij niet overdraagbaar aan derden.
3.4
Wijzigingen van een reeds gesloten overeenkomst kunnen slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg bindend worden overeengekomen.
3.5
Het staat Kunstdeco vrij om, zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een wederpartij aanvaard aanbod. Indien de wederpartij al betaling heeft verricht aan Kunstdeco zal Kunstdeco dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de wederpartij.
Artikel 4
Prijzen
4.1.
De door Kunstdeco gehanteerde prijzen staan vermeld op de website en zijn inclusief btw, verzendkosten in Nederland en eventuele andere al dan niet van overheidswege op de verkoop c.q. verzending van het product vallende rechten en kosten. De bestelling door de wederpartij wordt geacht in te houden het akkoord van de wederpartij met de op het moment van verzending van de bestelling voor het product geldende prijs. Indien de wederpartij een afwijking wenst op het getoonde, leidt zulks tot een meerprijs. Deze zal door Kunstdeco in overeenstemming met de wederpartij als separate opdrachtbevestiging worden overeengekomen. De overeenkomst komt in een dergelijk geval pas tot stand nadat de wederpartij de in de opdrachtbevestiging vermelde totaalprijs schriftelijk, dan wel langs elektronische weg heeft aanvaard.
4.2
Voor bestellingen vanuit een ander land dan Nederland hanteert Kunstdeco andere tarieven voor verzendkosten. De wederpartij dient contact op te nemen met Kunstdeco hierover en zal per email of post een offerte ontvangen waarna Kunstdeco de bestelling accepteert na betaling van het verschuldigde bedrag.
Artikel 5
Betaling
5.1.
Betaling dient te geschieden door overmaking van het factuurbedrag op bankrekening 5647525 ten name van Kunstdeco te Bovenkarspel dan wel direct per iDEAL betaling.
Artikel 6
Levering
6.1.
De plaats van levering is het leveringsadres dat de wederpartij opgeeft aan Kunstdeco.
6.2.
De wederpartij garandeert dat het door hem opgegeven adres juist is en dit adres voor een normale wijze van bezorging per post of koeriersdienst langs deugdelijk verharde weg bereikbaar is.
6.3
Levering geschiedt na ontvangst van de betaling door Kunstdeco.
Artikel 7
Levertijd
7.1.
De levertijd is maximaal 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, dan wel vanaf de dag van ontvangst door Kunstdeco van de betaling door de wederpartij van de overeengekomen prijs inclusief BTW en verzendkosten in Nederland.
Bepalend voor de aanvang van de levertijd is het laatstgelegen van de twee voornoemde tijdstippen.
7.2
De in lid 1 genoemde levertijd betreft geen fatale levertijd. Wanneer door Kunstdeco niet binnen deze levertijd wordt geleverd, is Kunstdeco pas in verzuim nadat de wederpartij Kunstdeco schriftelijk of langs elektronische weg in gebreke heeft gesteld en een laatste termijn voor nakoming heeft gesteld van tenminste veertien dagen en de nakoming door Kunstdeco binnen deze termijn is uitgebleven.
Artikel 8
Verzuim/aansprakelijkheid
81.
Indien Kunstdeco ter zake van de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding zal Kunstdeco terstond de eventueel vooruit betaalde prijs aan de wederpartij restitueren.
8.2.
In geval Kunstdeco met de nakoming van de overeenkomst in verzuim is geraakt en de wederpartij de overeenkomst op die grond niet ontbindt maar nakoming verlangt, heeft Kunstdeco het recht een eventueel reeds geleverd ondeugdelijk product te vervangen, dan wel te kiezen voor restituering van de koopprijs. In dat laatste geval wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. Het volledige bedrag zal binnen 30 werkdagen worden teruggestort.
8.3.
Zowel in geval van een vordering tot nakoming, als in geval van ontbinding van de overeenkomst (of in geval van de keuze van Kunstdeco voor restituering van de koopprijs overeenkomstig lid 1) is Kunstdeco slechts aansprakelijk voor de door de wederpartij door de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst geleden schade indien de oorzaak van de tekortkoming aan de zijde van Kunstdeco is terug te voeren op opzet dan wel grove schuld van Kunstdeco. De aansprakelijkheid van Kunstdeco is voorts per bestelling beperkt tot ten hoogste het netto factuurbedrag (factuurbedrag exclusief BTW). In geval van een bestelling bestaande uit meerdere afzonderlijke onderdelen, is de aansprakelijkheid van Kunstdeco beperkt tot dat deel van het netto factuurbedrag behorende bij het gedeelte van de bestelling ter zake waarvan Kunstdeco is tekortgeschoten.
8.4. Meldingstermijn
De wederpartij dient het geleverde product terstond na aflevering op gebreken te controleren. Eventuele gebreken in het geleverde dient de wederpartij zo mogelijk direct na aflevering, doch uiterlijk in de wettelijke meldingstermijn van zeven werkdagen na aflevering schriftelijk dan wel langs elektronische weg aan Kunstdeco te melden. Na afloop van deze meldingstermijn wordt het geleverde geacht te beantwoorden aan de tussen Kunstdeco en de wederpartij gesloten overeenkomst.
8.5
Kunstdeco sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Kunstdeco geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Kunstdeco.
8.6 Kunstdeco is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade door gemiste besparingen
Artikel 9
Geleverde goederen
9.1.
Kunstdeco heeft op de website een aantal illustraties weergegeven alsmede een aantal voorbeelden van de te leveren goederen. Deze illustraties en voorbeelden zijn slechts bedoeld als indicatie van het de te leveren goederen. Kunstdeco is niet verantwoordelijk voor eventuele uiterlijke afwijkingen van de geleverde goederen ten opzichte van de illustraties en voorbeelden, getoond op de website.
9.2
Kunstdeco levert tevens een product met gepersonaliseerde tekst op Canvas. Dit product wordt handmatig en op maat vervaardigd. De wederpartij gaat bij aankoop van dit product ermee akkoord, dat deze overeenkomst niet kan worden ontbonden na de bevestiging van de bestelling. Het bovenstaande geldt ook voor het aanvragen van een foto die niet op de website wordt aangeboden. Dit is tevens maatwerk.
9.3
Kunstdeco besteedt het leveren van de goederen uit. In geval van het onverhoopt verloren gaan of beschadiging van het materiaal is Kunstdeco niet aansprakelijk voor de daardoor door de wederpartij geleden schade, behoudens opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Kunstdeco, behoudens voor zover Kunstdeco ter zake recht heeft op uitkering van verzekeringspenningen krachtens een door Kunstdeco afgesloten schadeverzekering. In dit laatste geval is de hoogte van de aansprakelijkheid van Kunstdeco beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag waartoe de gesloten verzekering recht geeft. Op Kunstdeco berust geen verplichting tot het aangaan van een dergelijke verzekering, behoudens voor zover uitdrukkelijk met de wederpartij overeengekomen.
Artikel 10
Cadeaubon
Kunstdeco levert tevens een canvas cadeaubon. Deze bon is geldig voor een periode van 12 maanden. Hierna vervalt het recht op het inwisselen van de bon tegen een canvas doek.
Indien de waarde van de bon hoger is dan het bestelde doek kan de overige waarde worden gebruikt voor andere canvas doeken. Het overige bedrag wordt nooit in geld uitgekeerd.
Indien de waarde van de bon lager is dan het gewenste doek dient de gebruiker het verschuldigde bedrag te voldoen voordat de overeenkomst tot stand is gekomen.
Artikel 11
Intellectuele eigendomsrechten
11.1.
Alle afbeeldingen van de op Kunstdeco te bestellen goederen zijn volledig intellectueel eigendom van Kunstdeco.
Artikel 12
Privacy
Kunstdeco behandelt privé gegevens vertrouwelijk en zal deze nimmer doorverkopen aan een derde partij. Kunstdeco zal deze gegevens slechts gebruiken voor het analyseren van het klantenbestand, het verbeteren van de service en administratie. Tenzij expliciet toestemming gegeven door de klant zal Kunstdeco de klantengegevens alleen gebruiken voor het afhandelen van de bestelling.
Artikel 13
Bevoegde rechter
13.1
De wederpartij en Kunstdeco zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten
13.2.
Geschillen voortvloeiende uit met de wederpartij gesloten overeenkomsten, alsmede geschillen omtrent de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen door beide partijen, met uitsluiting van de bevoegdheid van enige andere ingevolge Wet of Verdrag bevoegde rechter, worden gebracht voor de bevoegde rechter zo dicht mogelijk in de buurt van de gemeente Stede Broec.

Voor uw gemak

Gratis verzending
Gratis ophangsysteem
Beoordeeld met 8.9
Maatwerk mogelijk

Inspiratie

Over Kunstdeco

Kunstdeco is een online galerie waar u betaalbare moderne schilderijen kunt kopen. Onze canvas doeken zijn exclusief en gelimiteerd tot maximaal 10 stuks. Op basis van fotografie bieden wij zeer betaalbare doeken voor aan elke muur. Wij leveren ook doeken op maat. Onze kunst op canvas is verkrijgbaar in veel vormen. Van schilderijen van dieren, tulpen, modern, abstract, vergezichten, drieluiken of figuratief tot een eigen gepersonaliseerde tekst op canvas. U ziet onze foto kunst ook niet terug op andere websites. Kunstdeco.nl werkt met diverse fotografen en kunstenaars en heeft daardoor een groot assortiment aan betaalbare kunst voor aan de muur. Bekijk onze collectie in de schilderijenshop. Van elk doek is minstens een voorbeeld van een interieur te zien. Neem voor specifieke vragen en wensen contact met ons op.